hình thức tổ chức dạy học Xêmina

Khái niệm Xêmina là một trong những hình thức tổ chức dạy học cơ bản vừa là hình thức dạy học đặc trưng ở bậc đại học. Nguồn gốc Trong tiếng Pháp, séminaire có 3 nghĩa: Trường dòng, trường chủng viện; Nhóm chuyên đề (ở đại học); Cuộc thảo luận chuyên đề (của những nhà … Read more

hình thức dạy học Thuyết trình (lecturing)

Đặc điểm của hình thức dạy học Thuyết trình (lecturing) Thuyết trình là hình thức dạy học trong đó giáo viên dùng lời để trình bày, giảng giải nội dung dạy học một cách hệ thống, chi tiết. Thuyết trình được sử dụng phổ biến trong giảng dạy nội dung lí thuyết mang tính hệ … Read more

Lựa chọn hình thức dạy học

Hình thức dạy học là cách thức tổ chức, tiến hành quá trình dạy học, gắn liền với các hoạt động của giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học. Hình thức dạy học có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nội dung dạy học, phát triển năng lực … Read more

phương pháp dạy học

Khái niệm về phương pháp dạy học Phương pháp dạy học là cách thức, con đường, phương tiện để đạt tới mục đích nhất định, giải quyết những nhiệm vụ nhất định trong dạy học. Phương pháp dạy học là một phạm trù khoa học và nghệ thuật, là một hệ thống những quy tắc, … Read more

Nội dung giáo dục đại học

– Hệ thống những tri thức khoa học, tri thức về kĩ thuật, về cách thức hoạt động trí óc và hoạt động chân tay liên quan đến ngành, nghề nhất định. – Hệ thống những kĩ năng, kĩ xảo về nghề nghiệp tương lai cũng như về NCKH và tự học. – Những kinh … Read more

Nhiệm vụ và quyền của giảng viên đại học

Giảng dạy theo mục tiêu, chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ, có chất lượng chương trình đào tạo. Nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ, bảo đảm chất lượng đào tạo. Định kỳ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên … Read more