Các giải pháp phát triển giáo dục đại học Việt Nam

  Giáo dục đại học là một trong những yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia. Tuy nhiên, giáo dục đại học Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế và thách thức, như chất lượng đào tạo thấp, thiếu nhân lực chất lượng cao, thiếu sự đổi … Read more