Hướng dẫn người học tự đánh giá, tự điều chỉnh.

Hướng dẫn người học tự đánh giá, tự điều chỉnh là một kỹ năng quan trọng trong quá trình học tập. Người học có thể sử dụng các phương pháp khác nhau để tự đánh giá hiệu quả học tập của mình, nhận biết điểm mạnh và điểm yếu, cũng như xác định các mục … Read more

Tổ chức dạy học theo hướng phát triển khả năng tự học.

Tổ chức dạy học theo hướng phát triển khả năng tự học là một trong những mục tiêu quan trọng của giáo dục hiện đại. Nhưng làm thế nào để tạo ra một môi trường học tập thúc đẩy sự chủ động, sáng tạo và tự lập của học sinh? Dưới đây là một số … Read more