Cách xây dựng đề cương chi tiết của một môn học

Cách xây dựng đề cương chi tiết của một môn học Đề cương chi tiết của một môn học là tài liệu quan trọng giúp giảng viên và sinh viên nắm được mục tiêu, nội dung, phương pháp và đánh giá của môn học. Để xây dựng đề cương chi tiết, có thể tham khảo … Read more

các bước phát triển chương trình giáo dục đại học.

Các bước phát triển chương trình giáo dục đại học Chương trình giáo dục đại học là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo và năng lực cạnh tranh của các cơ sở giáo dục đại học. Việc phát triển chương trình giáo dục đại học cần phải … Read more