Các mức độ đánh giá

Các mức độ đánh giá

Đánh giá về nhận thức (theo thang BLOOM):

 1. Biết (knowledge, memory) : được định nghĩa lừ sự nhớ, thuộc lòng, nhận biết

được và có thể tái hiện các dữ liệu, các sự việc đã biết hoặc đã học trước đây. Đây là mức

độ hành vi thấp nhất đạt được trong lãnh vực nhận thức.

TD : – Hiện tượng phóng xạ là gì ?

– Có bao nhiêu loại phóng xạ ?

 1. Hiểu (comprehension, interpretation) : được định nghĩa là có khả năng nắm

được ý nghĩa của tài liệu. HV có khả năng chuyển tài liệu này sáng tài liệu khác, giải

thích tài liệu, tóm tắt, mô tả theo ngôn ngữ của mình.

TD : – Bản chất của các tia phóng xạ.

– Có phải mọi nguyên tố đều là chất phóng xạ không ?

 1. Áp dụng (application) : có khả năng áp dụng các quy tắc, phương pháp khái

niệm, nguyên lý, định luật và lý thuyết… vào một hoàn cảnh mới.

TD : – Trong trường hợp nào, phóng là có hại ? có lợi ?

 1. Phân tích (analysis) : khả năng phân chia một tài liệu thành các phần sao cho có

thể hiểu được các cấu trúc của nó, hiểu được các nguyên lý tổ chức của chúng.

TD : – Tại sao các nguyên tố nặng thì có khả năng phân rã nhiều hơn các nguyên

tố trung bình.

 1. Tổng hợp (synthesis) : khả năng sắp xếp các bộ phận với nhau để tạo thành một

tổng thể mới.35

TD : – 235U là chất phóng xạ. Có phải các nguyên tố có số khối gần với 235 cũng

là chất phóng xạ không ?

 1. Đánh giá (evaluation) : khả năng xác định giá trị của tài liệu, phán quyết được

về những tranh luận, bất đồng ý kiến.

TD : Anh chị có chắc rằng mình hoàn toàn không bị ảnh hưởng của chất phóng xạ

không ?

Đánh giá về thái độ, tình cảm (theo David Krathworl):

 1. Tiếp nhận (receiving) : thể hiện độ nhạy cảm đối với ván đề như tự nguyện tiếp

nhận, sự quan tâm có lựa chọn…

 1. Đáp ứng (responding) : thể hiện sự quan tâm tích cực đối với sự tiếp nhận.
 2. Chấp nhận giá trị (valuing) : thể hiện niềm tin và sự chấp nhận giá trị.
 3. Tổ chức (organization) : thể hiện sự khái quát hóa các giá trị và tổ chức hệ

thống giá trị.

 1. Đặc trưng hóa (characterization) : tiếp nhận một tập hợp các giá trị và sự khái

quát thành đặc trưng hay triết lý của cuộc sống.

Đánh giá về kỹ năng (theo E.J.Simpson):

 1. Nhận biết (perception) : nhận biết đối tượng, tính chất hoặc quan hệ thông qua

các cơ quan cảm xúc.

 1. Bố trí (set) : có thể chuẩn bị được một loạt hoạt động hay trải nghiệm.
 2. Đáp ứng được hướng dẫn (guided response) : thể hiện được các hành vi, thao

tác, kỹ năng dưới sự hướng dẫn của một các nhân khác.

 1. Cơ chế (mechanism) : học viên đạt được một sự tự tin và mức kỹ năng để thực

hiện một thao tác.

 1. Đáp ứng thể hiện phức tạp (complex overt response) : HV thể hiện được thao

tác phức tạp do mô hình vận động thay đổi. Thao tác thực hiện có hiệu quả nhẹ nhàng,

mất ít năng lượng và thời gian và có độ chuẩn xác cao nhất

Leave a Comment