Các phạm trù cơ bản dạy học

Dạy học là một quá trình phức tạp, bao gồm nhiều yếu tố và mối quan hệ tương tác. Để hiểu rõ quá trình dạy học, cần nắm vững các phạm trù cơ bản của dạy học. Các phạm trù cơ bản của dạy học là những khái niệm cơ bản, quan trọng, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, phản ánh bản chất của quá trình dạy học.

1. Quá trình dạy học

Quá trình dạy học là quá trình tương tác và thống nhất giữa hoạt động dạy và học của giảng viên và sinh viên, qua đó nhiệm vụ dạy học được thực hiện.

 • Định nghĩa

Quá trình dạy học là một quá trình xã hội, trong đó giảng viên và sinh viên cùng tham gia vào hoạt động dạy và học, nhằm mục đích hình thành và phát triển nhân cách của sinh viên, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

 • Đặc điểm

Quá trình dạy học có những đặc điểm sau:

* Tính tương tác: Quá trình dạy học là quá trình tương tác giữa giảng viên và sinh viên. Sự tương tác này được thể hiện ở chỗ:
  * Giảng viên tác động đến sinh viên bằng những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo,...
  * Sinh viên tiếp thu tri thức, kỹ năng, kỹ xảo,... từ giảng viên.
* Tính thống nhất: Quá trình dạy học là một quá trình thống nhất giữa hoạt động dạy và học. Hai hoạt động này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, cùng hướng tới mục đích chung là hình thành và phát triển nhân cách của sinh viên.
* Tính mục đích: Quá trình dạy học có mục đích rõ ràng, cụ thể, đó là hình thành và phát triển nhân cách của sinh viên, đáp ứng yêu cầu của xã hội.
* Tính kế hoạch: Quá trình dạy học được thực hiện theo kế hoạch, có sự chuẩn bị chu đáo của giảng viên và sinh viên.
* Tính sáng tạo: Quá trình dạy học đòi hỏi giảng viên và sinh viên phải có sự sáng tạo, đổi mới trong cách thức tổ chức, thực hiện các hoạt động dạy và học.
 • Các thành tố của quá trình dạy học

Quá trình dạy học bao gồm các thành tố sau:

* **Giảng viên** là chủ thể của hoạt động dạy, có nhiệm vụ truyền thụ tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cho sinh viên.
* **Sinh viên** là chủ thể của hoạt động học, có nhiệm vụ tiếp thu tri thức, kỹ năng, kỹ xảo từ giảng viên.
* **Nội dung dạy học** là hệ thống các tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cần thiết cho sinh viên nắm vững trong quá trình học tập.
* **Phương pháp dạy học** là tổng hợp các cách thức hoạt động tương tác của giảng viên và sinh viên nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học.
* **Hình thức tổ chức dạy học** là hình thức hoạt động dạy học được tổ chức theo một trật tự và chế độ nhất định, nhằm thực hiện các nhiệm vụ dạy học.

2. Nội dung dạy học

Nội dung dạy học là hệ thống các tri thức, kỹ năng, kỹ xảo có liên quan đến ngành, nghề nhất định mà SV phải nắm vững trong suốt quá trình học tập phù hợp với mục tiêu đào tạo.

 • Định nghĩa

Nội dung dạy học là tổng hợp các tri thức, kỹ năng, kỹ xảo được lựa chọn và tổ chức theo một hệ thống nhất định, nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo của một môn học, một chương trình đào tạo.

 • Chức năng

Nội dung dạy học có các chức năng sau:

* Chức năng cung cấp tri thức: Nội dung dạy học cung cấp cho sinh viên những tri thức khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ cần thiết cho nghề nghiệp.
* Chức năng phát triển năng lực: Nội dung dạy học giúp sinh viên phát triển năng lực nhận thức, năng lực tư duy, năng lực sáng tạo,...
* Chức năng hình thành nhân cách: Nội dung dạy học giúp sinh viên hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức, lối sống,...
 • Các tiêu chí lựa chọn nội dung dạy học

Nội dung dạy học cần được lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau:

* Tính khoa học: Nội dung dạy học phải đảm bảo tính khoa học, tính chính xác, tính mới mẻ.
* Tính hệ thống: Nội dung dạy học phải được sắp xếp, tổ chức một cách hệ thống

– Nguyên tắc dạy học : những luận điểm cơ bản, những yêu cầu lí luận mà khi tuân theo chúng sẽ bảo đảm thực hiện quá trình dạy học có chất lượng và hiệu quả.

Nguyên tắc dạy học là những luận điểm cơ bản, những yêu cầu lí luận mà khi tuân theo chúng sẽ bảo đảm thực hiện quá trình dạy học có chất lượng và hiệu quả.

Nguyên tắc dạy học có vai trò quan trọng trong việc định hướng cho việc xây dựng nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học. Việc tuân thủ các nguyên tắc dạy học sẽ giúp quá trình dạy học đạt được mục đích, yêu cầu đề ra một cách hiệu quả.

Các nguyên tắc dạy học cơ bản

Có nhiều nguyên tắc dạy học khác nhau, nhưng có thể chia thành các nhóm nguyên tắc cơ bản sau:

 • Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học của dạy học

Nguyên tắc này yêu cầu nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phải đảm bảo tính khoa học, tính chính xác, tính mới mẻ, đáp ứng yêu cầu đào tạo của một môn học, một chương trình đào tạo.

 • Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống của dạy học

Nguyên tắc này yêu cầu nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phải được sắp xếp, tổ chức một cách hệ thống, logic, đảm bảo tính liên kết, thống nhất giữa các phần, các bài học.

 • Nguyên tắc đảm bảo tính tính thống nhất giữa dạy và học

Nguyên tắc này yêu cầu hoạt động dạy và học phải thống nhất với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, cùng hướng tới mục đích chung là hình thành và phát triển nhân cách của sinh viên.

 • Nguyên tắc đảm bảo tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học

Nguyên tắc này yêu cầu hoạt động dạy học phải phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên tự tìm tòi, khám phá, phát triển năng lực của bản thân.

 • Nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức của dạy học

Nguyên tắc này yêu cầu nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phải phù hợp với trình độ, năng lực của sinh viên, đảm bảo cho sinh viên có thể tiếp thu một cách hiệu quả.

 • Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn của dạy học

Nguyên tắc này yêu cầu nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phải gắn liền với thực tiễn, giúp sinh viên có thể vận dụng kiến thức vào thực tế.

 • Nguyên tắc đảm bảo tính dân chủ, công bằng trong dạy học

Nguyên tắc này yêu cầu quá trình dạy học phải được tổ chức một cách dân chủ, công bằng, tạo điều kiện cho tất cả sinh viên đều có cơ hội học tập và phát triển.

Vận dụng nguyên tắc dạy học

Để vận dụng các nguyên tắc dạy học một cách hiệu quả, cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Cần nắm vững nội dung, ý nghĩa của từng nguyên tắc dạy học.
 • Cần vận dụng các nguyên tắc dạy học một cách linh hoạt, phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của môn học, chương trình đào tạo và đặc điểm của sinh viên.
 • Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa giảng viên và sinh viên trong việc thực hiện các nguyên tắc dạy học.

Ví dụ về vận dụng nguyên tắc dạy học

Để vận dụng nguyên tắc đảm bảo tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, giảng viên có thể sử dụng các phương pháp dạy học tích cực như thảo luận nhóm, đóng vai,… Các phương pháp này giúp sinh viên có cơ hội được tham gia tích cực vào quá trình học tập, tự tìm tòi, khám phá, phát triển năng lực của bản thân.

Để vận dụng nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn của dạy học, giảng viên có thể đưa ra các ví dụ, tình huống thực tế trong quá trình giảng dạy. Các ví dụ, tình huống thực tế giúp sinh viên hiểu rõ hơn các kiến thức đã học và vận dụng kiến thức vào thực tế.

Kết luận

Nguyên tắc dạy học là những luận điểm cơ bản, những yêu cầu lí luận quan trọng, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy học. Việc tuân thủ các nguyên tắc dạy học sẽ giúp quá trình dạy học đạt được mục đích, yêu cầu đề ra một cách hiệu quả.

– Phương pháp dạy học : tổng hợp các cách thức hoạt động tương tác được điều chỉnh của giảng viên và sinh viên nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học,

Phương pháp dạy học là tổng hợp các cách thức hoạt động tương tác của giảng viên và sinh viên nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học.

Phương pháp dạy học có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, yêu cầu của quá trình dạy học. Việc lựa chọn và sử dụng phương pháp dạy học phù hợp sẽ giúp quá trình dạy học đạt được hiệu quả cao.

Các loại phương pháp dạy học

Có nhiều cách phân loại phương pháp dạy học, nhưng có thể chia thành các nhóm phương pháp dạy học cơ bản sau:

 • Phương pháp dạy học dùng lời

Phương pháp dạy học dùng lời là phương pháp sử dụng ngôn ngữ để truyền đạt tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cho sinh viên. Phương pháp này bao gồm các phương pháp như: thuyết trình, đàm thoại, hỏi đáp,…

 • Phương pháp dạy học trực quan

Phương pháp dạy học trực quan là phương pháp sử dụng các phương tiện trực quan để giúp sinh viên hình thành, phát triển nhận thức. Phương pháp này bao gồm các phương pháp như: quan sát, thí nghiệm, mô hình,…

 • Phương pháp dạy học thực hành

Phương pháp dạy học thực hành là phương pháp giúp sinh viên vận dụng kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo đã học vào thực tế. Phương pháp này bao gồm các phương pháp như: thực hành, thực tập,…

 • Phương pháp dạy học tích cực

Phương pháp dạy học tích cực là phương pháp phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên trong quá trình học tập. Phương pháp này bao gồm các phương pháp như: thảo luận nhóm, đóng vai, dự án,…

Lựa chọn phương pháp dạy học

Khi lựa chọn phương pháp dạy học cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Mục tiêu, yêu cầu của môn học, chương trình đào tạo

Phương pháp dạy học cần được lựa chọn phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của môn học, chương trình đào tạo.

 • Đặc điểm của sinh viên

Phương pháp dạy học cần được lựa chọn phù hợp với đặc điểm của sinh viên, bao gồm trình độ, năng lực, sở thích,…

 • Điều kiện thực tế

Phương pháp dạy học cần được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế, bao gồm cơ sở vật chất, thời gian,…

Sử dụng phương pháp dạy học

Khi sử dụng phương pháp dạy học cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Cần chuẩn bị chu đáo

Giảng viên cần chuẩn bị chu đáo về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học trước khi lên lớp.

 • Cần linh hoạt, sáng tạo

Giảng viên cần linh hoạt, sáng tạo trong việc sử dụng phương pháp dạy học, phù hợp với tình hình thực tế của lớp học.

 • Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa giảng viên và sinh viên

Giảng viên và sinh viên cần phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình sử dụng phương pháp dạy học, nhằm đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Kết luận

Phương pháp dạy học là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình dạy học. Việc lựa chọn và sử dụng phương pháp dạy học phù hợp sẽ giúp quá trình dạy học đạt được hiệu quả cao.

– Hình thức tổ chức dạy học : là hình thức hoạt động dạy học được tổ chức theo một trật tự và chế độ nhất định, nhằm thực hiện các nhiệm vụ dạy học.

Hình thức tổ chức dạy học là hình thức hoạt động dạy học được tổ chức theo một trật tự và chế độ nhất định, nhằm thực hiện các nhiệm vụ dạy học.

Hình thức tổ chức dạy học có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, yêu cầu của quá trình dạy học. Việc lựa chọn và sử dụng hình thức tổ chức dạy học phù hợp sẽ giúp quá trình dạy học đạt được hiệu quả cao.

Các loại hình thức tổ chức dạy học

Có nhiều cách phân loại hình thức tổ chức dạy học, nhưng có thể chia thành các nhóm hình thức tổ chức dạy học cơ bản sau:

 • Hình thức tổ chức dạy học trên lớp

Hình thức tổ chức dạy học trên lớp là hình thức tổ chức dạy học truyền thống, trong đó giảng viên truyền đạt kiến thức cho sinh viên trong một lớp học. Hình thức tổ chức dạy học trên lớp bao gồm các hình thức như:

* **Lên lớp thuyết trình**
[Image of Hình thức tổ chức dạy học trên lớp: Lên lớp thuyết trình]
* **Lên lớp đàm thoại**
[Image of Hình thức tổ chức dạy học trên lớp: Lên lớp đàm thoại]
* **Lên lớp thực hành, thí nghiệm**
[Image of Hình thức tổ chức dạy học trên lớp: Lên lớp thực hành, thí nghiệm]
* **Lên lớp thảo luận nhóm**
[Image of Hình thức tổ chức dạy học trên lớp: Lên lớp thảo luận nhóm]
* **Lên lớp đóng vai**
[Image of Hình thức tổ chức dạy học trên lớp: Lên lớp đóng vai]
 • Hình thức tổ chức dạy học ngoài lớp

Hình thức tổ chức dạy học ngoài lớp là hình thức tổ chức dạy học không diễn ra trong lớp học, bao gồm các hình thức như:

* **Thực tập, thực tế**
[Image of Hình thức tổ chức dạy học ngoài lớp: Thực tập, thực tế]
* **Hướng nghiệp, tư vấn**

* **Tự học, tự nghiên cứu**
[Image of Hình thức tổ chức dạy học ngoài lớp: Tự học, tự nghiên cứu]
* **Hoạt động ngoại khóa**
[Image of Hình thức tổ chức dạy học ngoài lớp: Hoạt động ngoại khóa]

Lựa chọn hình thức tổ chức dạy học

Khi lựa chọn hình thức tổ chức dạy học cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Mục tiêu, yêu cầu của môn học, chương trình đào tạo

Hình thức tổ chức dạy học cần được lựa chọn phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của môn học, chương trình đào tạo.

 • Đặc điểm của sinh viên

Hình thức tổ chức dạy học cần được lựa chọn phù hợp với đặc điểm của sinh viên, bao gồm trình độ, năng lực, sở thích,…

 • Điều kiện thực tế

Hình thức tổ chức dạy học cần được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế, bao gồm cơ sở vật chất, thời gian,…

Sử dụng hình thức tổ chức dạy học

Khi sử dụng hình thức tổ chức dạy học cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Cần chuẩn bị chu đáo

Giảng viên cần chuẩn bị chu đáo về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học trước khi tiến hành.

 • Cần linh hoạt, sáng tạo

Giảng viên cần linh hoạt, sáng tạo trong việc sử dụng hình thức tổ chức dạy học, phù hợp với tình hình thực tế của lớp học.

 • Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa giảng viên và sinh viên

Giảng viên và sinh viên cần phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình sử dụng hình thức tổ chức dạy học, nhằm đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Kết luận

Hình thức tổ chức dạy học là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình dạy học. Việc lựa chọn và sử dụng hình thức tổ chức dạy học phù hợp sẽ giúp quá trình dạy học đạt được hiệu quả cao.

Leave a Comment