kỹ thuật Lấy ý kiến chuyên gia

Mục đích:

– Kích thích tư duy

– Tăng hiệu quả giao tiếp học tập (người dạy-người học)

– Tạo khả năng “mở” cho nội dung.

Qui trình:

– Nêu vấn đề

– Giới thiệu chuyên gia (người dạy, khách mời, nguời học)

– Người học đặt các câu hỏi liên quan đến vấn đề

– Thu thập, phân loại các câu hỏi

– Giải đáp các câu hỏi (riêng lẻ hay theo cụm nội dung)

– Tổng kết.30

Chú ý : Hiện nay, do Internet được phát triển rộng rãi, việc lấy ý kiến chuyên gia

có thể thực hiện thông qua Internet.

Leave a Comment