LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC ĐẠI HỌC

5.1. Tìm hiểu nội dung chương trình, mục tiêu, đối tượng giảng dạy.

Mục tiêu môn học : SV cần có những kiến thức gì, phát triển các khả năng và kỹ

năng nào. Trả lời câu hỏi sau :

+ Dạy như thế nào để trong 5-10 năm sau, SV vẫn nhớ kiến thức, biết vận dụng

kiến thức và kỹ năng trong cuộc sống.

+ Môn học này sẽ làm thay đổi gì ở SV ( kiến thức, nhận thức, tư tưởng, quan

niệm sống…)

+ SV sẽ có được kỹ năng gì thông qua bộ môn.

+ Môn học này liên hệ như thế nào với các môn học khác.

+ SV cần đạt mức nào trong 6 mức tư duy BLOOM.

Thời gian chuẩn bị cho một học phần ít nhất là 6 tháng. Nên tham khảo học hỏi

đồng nghiệp và những người đi trước. Những nội dung cần trao đổi là : mục tiêu môn

học, phương pháp dạy học, nội dung chương trình, tài liệu tham khảo, đánh giá SV, kinh

nghiệm quan lý thời gian và lớp học, kinh nghiệm làm việc ở phòng thí nghiệm, xưởng

thực hành ( nếu có)…

– Sau 3 tháng thì công tác chuẩn bị đã xong : đề cương, nội dung, giáo trình, cơ sở

vật chất, phòng thí nghiệm. Thời gian còn lại dùng để hiệu chỉnh, bổ sung.

5.2. Đề cương môn học:25

+ Đề cương là một kế hoạch hoạt động của GV, giúp cho GV chuẩn bị và tổ chức

tốt quá trình dạy học. Đề cương sẽ chỉ ra mục đích, mục tiêu của học phần; cách thức và

phương pháp hoạt động; các hình thức đánh giá, kiểm tra, các phần ôn tập và thời gian để

thực hiện các hoạt động trên.

+ Đề cương sẽ giúp SV hiểu rõ tầm quan trọng của học phần, mục tiêu mà SV cần

đạt sau khi kết thúc học phần. SV sẽ hiểu được các yều cầu của GV.

+ Đối với SV, đề cương là một số tay chứa nhiều thông tin liên quan đến khóa học

như các điều kiện tiên quyết, thời gian học tập, địa điểm, thời gian thi cử, các thông tin

liên quan đến giảng viên và nhà trường.

+ Đề cương là một bản hợp đồng giữa GV và SV trong đó, SV có quyền được đề

nghị những nội dung, những biện pháp để tăng cường chất lượng học tập bộ môn. Vì vậy,

SV có trách nhiệm phải đọc kỹ và hiểu đề cương. Ngược lại GV tạo điều kiện và khuyến

khích để SV đưa ra những đóng góp để hoàn chỉnh đề cương học tập.

+ Cuối cùng, đề cương là một phần trong hồ sơ giảng dạy dùng để đánh giá

  1. GV.

5.3. Nội dung của đề cương

+ Mục tiêu, Yêu cầu của môn học.

+ Các điều kiện tiên quyết, mối liên hệ giữa môn học và các môn khác

+ Thời lượng.

+ Phân chia cac bài học. Lịch trình và bố trí phòng học.

+ Phương pháp giảng dạy của GV đối với mỗi tiết học. Yêu cầu chuẩn bị

của SV.

+ Cơ sở vật chất.

+ Tài liệu tham khảo

+ Hình thức và thời gian tiến hành việc kiểm tra đánh giá.

Leave a Comment