Một số hình thức và kỹ thuật đánh giá

Một số hình thức và kỹ thuật đánh giá sinh viên

Đánh giá sinh viên là một quá trình thu thập, phân tích, sử dụng thông tin về kết quả học tập, thái độ, kỹ năng của sinh viên để đưa ra những nhận xét, đánh giá toàn diện về quá trình học tập của sinh viên. Đánh giá sinh viên là một quá trình quan trọng, góp phần thúc đẩy sinh viên học tập tích cực, chủ động, đạt được mục tiêu đào tạo của chương trình học.

Có nhiều hình thức và kỹ thuật đánh giá sinh viên khác nhau, tùy thuộc vào mục tiêu đánh giá, nội dung đánh giá và điều kiện thực tế. Một số hình thức và kỹ thuật đánh giá sinh viên thường được sử dụng bao gồm:

 • Quan sát trực tiếp: Giáo viên trực tiếp quan sát, ghi chép lại những biểu hiện, hành vi của sinh viên trong quá trình học tập, thực hành, thực tế. Hình thức đánh giá này thường được sử dụng để đánh giá thái độ, kỹ năng của sinh viên.
 • Vấn đáp: Giáo viên đặt câu hỏi cho sinh viên để đánh giá kiến thức, khả năng suy luận, phản xạ của sinh viên. Hình thức đánh giá này thường được sử dụng trong quá trình học tập, hoặc trong các kỳ thi.
 • Trắc nghiệm: Giáo viên đưa ra các câu hỏi có nhiều lựa chọn, hoặc câu hỏi đúng/sai để đánh giá kiến thức của sinh viên. Hình thức đánh giá này thường được sử dụng trong các kỳ thi, giúp đánh giá kiến thức của sinh viên một cách nhanh chóng, thuận tiện.
 • Tình huống và vấn đề mở: Giáo viên đưa ra các tình huống, vấn đề mở để sinh viên giải quyết. Hình thức đánh giá này thường được sử dụng để đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, phân tích, giải quyết vấn đề của sinh viên.
 • Trình bày vấn đề: Sinh viên trình bày một vấn đề mà giáo viên đề nghị hoặc sinh viên lựa chọn. Hình thức đánh giá này thường được sử dụng để đánh giá kiến thức, khả năng thuyết trình, phản biện của sinh viên.
 • Tiểu luận: Sinh viên viết một bài tiểu luận về một chủ đề cụ thể. Hình thức đánh giá này thường được sử dụng để đánh giá khả năng nghiên cứu, tổng hợp, phân tích của sinh viên.
 • Báo cáo thực hành, thực tập, thực tế: Sinh viên viết báo cáo về quá trình thực hành, thực tập, thực tế. Hình thức đánh giá này thường được sử dụng để đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng của sinh viên.
 • Nhật ký, hồi ký: Sinh viên viết nhật ký, hồi ký về những trải nghiệm của mình. Hình thức đánh giá này thường được sử dụng để đánh giá thái độ, kỹ năng, sự trưởng thành của sinh viên.
 • Thực hiện dự án: Sinh viên thực hiện một dự án có tính phức tạp, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Hình thức đánh giá này thường được sử dụng để đánh giá khả năng tự học, tự nghiên cứu, giải quyết vấn đề của sinh viên.
 • Tự học: Giáo viên theo dõi, đánh giá quá trình tự học của sinh viên. Hình thức đánh giá này thường được sử dụng để đánh giá thái độ, khả năng tự học của sinh viên.
 • Hồ sơ (Portfolios): Giáo viên tổng hợp các sản phẩm, thành tích của sinh viên trong quá trình học tập để đánh giá sinh viên. Hình thức đánh giá này thường được sử dụng để đánh giá toàn diện kết quả học tập, thái độ, kỹ năng của sinh viên.

Khi lựa chọn hình thức và kỹ thuật đánh giá sinh viên, cần lưu ý các yếu tố sau:

 • Mục tiêu đánh giá: Hình thức và kỹ thuật đánh giá cần phù hợp với mục tiêu đánh giá.
 • Nội dung đánh giá: Hình thức và kỹ thuật đánh giá cần phù hợp với nội dung đánh giá.
 • Điều kiện thực tế: Hình thức và kỹ thuật đánh giá cần phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp.

Việc sử dụng đa dạng hình thức và kỹ thuật đánh giá sẽ giúp đánh giá sinh viên một cách toàn diện, chính xác, khách quan.

Leave a Comment