Những mục tiêu của giáo dục đại học

Mục tiêu cụ thể đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ:

a) Đào tạo trình độ cao đẳng để sinh viên có kiến thức chuyên môn cơ bản, kỹ
năng thực hành thành thạo, hiểu biết được tác động của các nguyên lý, quy luật tự nhiên –
xã hội trong thực tiễn và có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường thuộc ngành
được đào tạo;

b) Đào tạo trình độ đại học để sinh viên có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm
vững nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm
việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành được đào tạo.

c) Đào tạo trình độ thạc sĩ để học viên có kiến thức khoa học nền tảng, có kỹ năng
chuyên sâu cho nghiên cứu về một lĩnh vực khoa học hoặc hoạt động nghề nghiệp hiệu
quả, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những
vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo;

d) Đào tạo trình độ tiến sĩ để nghiên cứu sinh có trình độ cao về lý thuyết và ứng
dụng, có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát triển tri thức mới, phát hiện nguyên
lý, quy luật tự nhiên – xã hội và giải quyết những vấn đề mới về khoa học, công nghệ,
hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn.

 

Mục tiêu của giáo dục đại học là một chủ đề quan trọng và được quan tâm bởi nhiều người, bao gồm cả những người đang học tập, giảng dạy và quản lý tại các cơ sở giáo dục đại học. Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày về mục tiêu của giáo dục đại học theo quy định của Điều 5. Luật giáo dục, và phân tích những ưu điểm và thách thức trong việc thực hiện mục tiêu này.

Theo Điều 5. Luật giáo dục, mục tiêu của giáo dục đại học gồm có mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể đối với từng trình độ đào tạo. Mục tiêu chung là:

a) Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế;

b) Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân.

Mục tiêu cụ thể đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ là:

a) Đào tạo trình độ cao đẳng để sinh viên có kiến thức chuyên môn cơ bản, kỹ năng thực hành thành thạo, hiểu biết được tác động của các nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội trong thực tiễn và có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường thuộc ngành được đào tạo;

b) Đào tạo trình độ đại học để sinh viên có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành được đào tạo.

c) Đào tạo trình độ thạc sĩ để học viên có kiến thức khoa học nền tảng, có kỹ năng chuyên sâu cho nghiên cứu về một lĩnh vực khoa học hoặc hoạt động nghề nghiệp hiệu quả, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo;

d) Đào tạo trình độ tiến sĩ để nghiên cứu sinh có trình độ cao về lý thuyết và ứng dụng, có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát triển tri thức mới, phát hiện nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội và giải quyết những vấn đề mới về khoa học, công nghệ, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn.

Mục tiêu của giáo dục đại học theo Luật giáo dục có những ưu điểm sau:

– Phù hợp với xu hướng phát triển của giáo dục đại học trên thế giới, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người học trong bối cảnh toàn cầu hóa và công nghệ 4.0.

– Thể hiện sự liên kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ, giữa lý thuyết và thực tiễn, giữa kiến thức và kỹ năng, giữa trình độ và năng lực.

– Nhấn mạnh vai trò của người học là trung tâm của quá trình giáo dục, khuyến khích sự sáng tạo, tự học và phát triển bản thân.

– Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học, tạo ra nguồn nhân lực có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức và có khả năng đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Tuy nhiên, mục tiêu của giáo dục đại học theo Luật giáo dục cũng gặp phải những thách thức sau:

– Việc thực hiện mục tiêu này cần có sự phối hợp giữa các bộ ngành liên quan, các cơ sở giáo dục đại học và các doanh nghiệp, tổ chức xã hội trong việc xây dựng chương trình đào tạo, cung cấp các nguồn lực và tạo ra các cơ hội cho người học.

– Việc thực hiện mục tiêu này cũng cần có sự đổi mới trong phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và quản lý chất lượng giáo dục đại học, để tạo ra một môi trường học tập tích cực, hiệu quả và minh bạch.

– Việc thực hiện mục tiêu này còn phụ thuộc vào ý thức và năng lực của người học trong việc tự chủ học tập, tự xác định mục tiêu nghề nghiệp và phát triển bản thân theo hướng tích cực.

Kết luận, mục tiêu của giáo dục đại học theo Luật giáo dục là một quy định mang tính chiến lược và tiến bộ cho sự phát triển của giáo dục đại học Việt Nam. Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu này cần có sự nỗ lực của cả nhà nước, xã hội và cá nhân. Hy vọng bài viết này đã mang lại cho bạn những thông tin bổ ích về mục tiêu của giáo dục đại học. Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Leave a Comment