phương pháp dạy học

Khái niệm về phương pháp dạy học

Phương pháp dạy học là cách thức, con đường, phương tiện để đạt tới mục đích nhất định, giải quyết những nhiệm vụ nhất định trong dạy học. Phương pháp dạy học là một phạm trù khoa học và nghệ thuật, là một hệ thống những quy tắc, quy trình tác động đến người học nhằm đạt được mục tiêu dạy học.

Tầm quan trọng của phương pháp dạy học

Phương pháp dạy học có tầm quan trọng đặc biệt trong quá trình dạy học, quyết định đến hiệu quả của quá trình dạy học. Phương pháp dạy học có vai trò:

 • Xác định mục đích, nội dung, hình thức tổ chức dạy học.
 • Tạo điều kiện cho người học tiếp thu kiến thức, kỹ năng, hình thành và phát triển năng lực.
 • Phát triển tư duy, năng lực sáng tạo của người học.
 • Hình thành nhân cách của người học.

Có ý kiến cho rằng chỉ cần có kiến thức là đủ

Ý kiến cho rằng chỉ cần có kiến thức là đủ là một ý kiến chưa chính xác. Kiến thức là một yếu tố quan trọng trong quá trình dạy học, là cơ sở để người học giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. Tuy nhiên, kiến thức chỉ có ý nghĩa khi người học có khả năng vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn.

Phương pháp dạy học là yếu tố quan trọng giúp người học vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phương pháp dạy học giúp người học phát triển tư duy, năng lực sáng tạo, rèn luyện kỹ năng thực hành, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Phương pháp chủ đạo trong dạy học đại học

Phương pháp chủ đạo trong dạy học đại học là phương pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Phương pháp này được thể hiện ở các hình thức dạy học tích cực, như:

 • Dạy học theo nhóm
 • Dạy học giải quyết vấn đề
 • Dạy học dự án
 • Dạy học trải nghiệm

Các hình thức dạy học tích cực giúp người học chủ động tham gia vào quá trình học tập, tự tìm tòi, khám phá kiến thức, phát triển tư duy, năng lực sáng tạo.

Cần chú ý trong dạy học đại học

Trong dạy học đại học, cần chú ý phát triển cho người học các năng lực sau:

 • Phát triển tri thức và năng lực tư duy (logic, trừu tượng, tự điều chỉnh, phê phán, sáng tạo)
 • Phát triển năng lực nghiên cứu và giải quyết vấn đề.
 • Tăng cường khả năng học tập độc lập và làm việc hợp tác.
 • Xây dựng phong cách lãnh đạo và quản lý.

Các năng lực này là cần thiết để người học đáp ứng yêu cầu của thực tiễn sau khi tốt nghiệp đại học.

Leave a Comment