Tiêu chuẩn của bộ công cụ đánh giá sinh viên

Tiêu chuẩn của bộ công cụ đánh giá

Các tiêu chuẩn của một đề thi dùng để đánh giá là :

– Độ giá trị (validity): đề thi có khảo sát được các vấn đề mà mục tiêu đã đề ra

không ?

– Độ tin cậy (reliability): đề thi có đạt các hàm lượng về mặt khoa học, thuật

ngữ… để có thể đo được kết quả học tập của SV không ?

– Độ phân biệt (discriminatory): đề thi phải phân hóa và xếp loại được SV.

– Độ khó (triviality): Đề thi phải nằm trong vùng trọng tâm của vấn đề, không quá

khó mang tính đánh đố, không quá dễ để SV không phải động não cũng làm được.

 

Tiêu chuẩn của bộ công cụ đánh giá sinh viên

Bộ công cụ đánh giá sinh viên là một tập hợp các công cụ được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Các tiêu chuẩn của bộ công cụ đánh giá sinh viên bao gồm:

 • Tính phù hợp: Bộ công cụ đánh giá sinh viên cần phù hợp với mục tiêu đào tạo của chương trình học.
 • Tính tin cậy: Bộ công cụ đánh giá sinh viên cần có độ tin cậy cao, tức là kết quả đánh giá của bộ công cụ cần ổn định, không thay đổi khi được sử dụng lại trong cùng điều kiện.
 • Tính khách quan: Bộ công cụ đánh giá sinh viên cần có tính khách quan cao, tức là kết quả đánh giá của bộ công cụ không phụ thuộc vào người đánh giá.
 • Tính công bằng: Bộ công cụ đánh giá sinh viên cần đảm bảo tính công bằng, tức là tất cả sinh viên đều có cơ hội được đánh giá một cách công bằng.
 • Tính hiệu quả: Bộ công cụ đánh giá sinh viên cần có tính hiệu quả, tức là bộ công cụ cần đánh giá được kết quả học tập của sinh viên một cách chính xác và tiết kiệm thời gian, chi phí.

Các tiêu chuẩn cụ thể của một đề thi dùng để đánh giá sinh viên

Ngoài các tiêu chuẩn chung của bộ công cụ đánh giá sinh viên, một đề thi dùng để đánh giá sinh viên cần đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể sau:

 • Độ giá trị (validity): Đề thi cần khảo sát được các vấn đề mà mục tiêu đã đề ra. Ví dụ, nếu mục tiêu của bài học là giúp sinh viên hiểu được các khái niệm cơ bản của một môn học, thì đề thi cần có các câu hỏi đánh giá về các khái niệm đó.
 • Độ tin cậy (reliability): Đề thi cần đạt các hàm lượng về mặt khoa học, thuật ngữ… để có thể đo được kết quả học tập của sinh viên. Ví dụ, đề thi cần sử dụng các thuật ngữ chính xác, phù hợp với chương trình học.
 • Độ phân biệt (discriminatory): Đề thi cần phân hóa và xếp loại được sinh viên. Ví dụ, đề thi cần có các câu hỏi ở các mức độ khó khác nhau, từ dễ đến khó, để có thể đánh giá được khả năng của sinh viên ở các mức độ khác nhau.
 • Độ khó (triviality): Đề thi phải nằm trong vùng trọng tâm của vấn đề, không quá khó mang tính đánh đố, không quá dễ để sinh viên không phải động não cũng làm được. Ví dụ, đề thi không nên có các câu hỏi quá khó, mang tính đánh đố, hoặc quá dễ, chỉ cần học thuộc lòng là có thể trả lời được.

Ngoài các tiêu chuẩn trên, khi xây dựng bộ công cụ đánh giá sinh viên, cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Cần sử dụng nhiều hình thức đánh giá khác nhau: Đánh giá bằng một hình thức duy nhất sẽ không thể đánh giá được toàn diện kết quả học tập của sinh viên. Do đó, cần sử dụng nhiều hình thức đánh giá khác nhau, như kiểm tra miệng, kiểm tra viết, kiểm tra thực hành, kiểm tra dự án, v.v.
 • Cần sử dụng các câu hỏi có chất lượng cao: Các câu hỏi trong bộ công cụ đánh giá cần được xây dựng cẩn thận, đảm bảo các tiêu chuẩn về độ giá trị, độ tin cậy, độ phân biệt, và độ khó.
 • Cần có hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng bộ công cụ đánh giá: Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ đánh giá cần nêu rõ cách thức chấm điểm, xếp loại sinh viên, và cách sử dụng kết quả đánh giá để cải thiện chất lượng giảng dạy.

Leave a Comment